วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553) เป็นราย 4 เดือน และตั้งแต่ปีที่ 6 ได้ปรับห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน เพื่อพัฒนาวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร (Thai – Journal Citation Index Centre) โดยกำหนดเผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : ตุลาคม – ธันวาคม 2557, ฉบับที่ 2 : มกราคม – เมษายน 2558, ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 และ ฉบับที่ 4 : กันยายน – ธันวาคม 2558 และตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป ได้แบ่งการจัดทำวารสาร เป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน., ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงในสาขา 1) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการศึกษา 2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 3) การทหาร และการป้องกันประเทศ โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

 

Vol. 11 No. 2 (2020): May - August 2020

Published: 2020-08-28

ปกหน้าวารสาร

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปกหน้าด้านในวารสาร

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ ขอบเขต และเงื่อนไขการตีพิมพ์

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รายชื่อผู้จัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สารบัญ

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

คำแนะนำในการเตรียมบทความ

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ภาพกิจกรรม

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปกหลังวารสาร

กองบรรณาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
View All Issues

Indexed in

tci