วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงแบบองค์รวมในสาขา ดังนี้

1) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการศึกษา
2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3) การทหารและการป้องกันประเทศ

                   จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม  โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online) โดยไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

 

Vol. 14 No. 1 (2023): January-June 2023

Published: 2023-06-30

ปกหน้าวารสาร

National Defence Studies Institute Journal

ปกหน้าด้านในวารสาร

National Defence Studies Institute Journal

บทบรรณาธิการ

National Defence Studies Institute Journal

สารบัญ

National Defence Studies Institute Journal

ภาพกิจกรรม

National Defence Studies Institute Journal

199-204

ปกด้านหลังวารสาร

National Defence Studies Institute Journal
View All Issues

Indexed in

tci