วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.52 – ม.ค.53) เป็นราย 4 เดือน และตั้งแต่ปีที่ 6 ได้ปรับห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน กำหนดเผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : ต.ค – ธ.ค.57, ฉบับที่ 2 : ม.ค. – เม.ย.58, ฉบับที่ 3 : พ.ค. – ส.ค.58 และ ฉบับที่ 4 : ก.ย. – ธ.ค.58 และตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป จะแบ่งการจัดทำวารสาร เป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 : ม.ค. – เม.ย., ฉบับที่ 2 : พ.ค. – ส.ค. และ ฉบับที่ 3 : ก.ย. – ธ.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประศาสน์วิทยาการและการวิจัยด้านความมั่นคง โดยได้จัดทำวารสารเป็น ๒ รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

Vol. 11 No. 1 (2020): January - April 2020

Published: 2020-04-28

ปกหน้าวารสาร

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปกหน้าด้านในวารสาร

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ ขอบเขต และเงื่อนไขการตีพิมพ์

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รายชื่อผู้จัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สารบัญ

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

คำแนะนำในการเตรียมบทความ

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ภาพกิจกรรม

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปกหลังวารสาร

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
View All Issues

Indexed in

tci