วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการ
ด้านความมั่นคงในสาขา 1) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการศึกษา 2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
และ 3) การทหาร และการป้องกันประเทศ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print)
และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

 

Vol. 11 No. 3 (2020): September - December 2020

Published: 2020-12-23

สารบัญ

กองบรรณาธิการ
View All Issues

Indexed in

tci