วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) ในสาขา ดังนี้

1) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการศึกษา
2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3) การทหารและการป้องกันประเทศ

                   จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม  โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

                    ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ เนื่องจากวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีงบประมาณสนับสนุน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ จำนวน 2 ท่าน กรณีที่ท่านต้องการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 ท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพิ่ม จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

 

Vol. 15 No. 1 (2024): January-June 2024

Published: 2024-06-29

ปกหน้าวารสาร

National Defence Studies Institute Journal

ปกหน้าด้านในวารสาร

National Defence Studies Institute Journal

บทบรรณาธิการ

National Defence Studies Institute Journal

สารบัญ

National Defence Studies Institute Journal

The Study of Leadership Traits in Chulachomklao Royal Military Academy Cadets, Academic year 2023

Roongaroon Wattayakorn, Vitchapol Jitchinakul, Khamin Yodkantha, Kasidet Rattanasurakarn

82-97

The Elderly Society: The Financial Security Policy of Thailand

Nasikarn Sirikururattakorn, Rattaphong Sonsuphap

168-181

ภาพกิจกรรม

National Defence Studies Institute Journal

199-204

ปกด้านหลังวารสาร

National Defence Studies Institute Journal
View All Issues

Indexed in

tci