วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวัตถุประสงค์เป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งหมดความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาสังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสหวิทยาการแขนงต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบัน

        ผลงานที่นำเสนอในฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษที่มีความน่าสนใจ ทั้งในมิติการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยทุกบทความได้รับการพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น วิพากษ์ และแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสถาบันจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นประโยชน์ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในหลายมิติ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายร่วมที่สามารถจุดประกายความคิดของผู้อ่าน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ และอ้างอิงเชิงวิชาการ เพื่อก่อให้ประโยชน์ และเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เผยแพร่แล้ว: 15-05-2024

การจัดการความรู้และถอดบทเรียนห้องเรียนสาธิตเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สิริโฉม พิเชษฐบุญยเกียรติ, นิวัตร มูลปา, พัชรี ไชยยงค์, ภีราวิชญ์ ชัยมาลา, ปองสุข ศรีชัย, รจนา บุญลพ, สายสมร ติ๊บมา, อำนวย คำบุญ

50-66