เผยแพร่แล้ว: 2019-08-25

โครงการบ้านมั่นคง: “บ้านที่ให้มากกว่าบ้าน”

สมสุข บุญญะบัญชา, ปัญญา พราหมณ์แก้ว

1-17

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษ ทางร่างกายกับแนวโน้มการใช้การลงโทษทางร่างกาย

หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ, สักกพัฒน์ งามเอก

341-365