Vol. 3 No. 2 (2015): ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 2 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ
ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”

สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความ 10  บทความ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทจากบุคคลภายนอกรวม 6 บทความ จาก 3 สถาบันการศึกษา  โดยเป็นสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5  บทความ    สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1  บทความ   

สำหรับบทความจากบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมี
บทความรวม 4 บทความ ซึ่งเป็นบทความการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3  บทความ  และบทความวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 บทความ

หวังอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร
หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

 

บรรณาธิการ
Published: 2015-04-09

บทความวิจัย