Published: 2020-07-03

สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ

2

CONTENTS

The Association of Researchers of Thailand

1

สารจากบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

3

Book Review

ดุษฎี วรธรรมดุษฎี

221-225

คลินิกนักวิจัย

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

226