วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 12/28/2019

การนำหลักอิทธิบาทธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

โสภณ บัวจันทร์, พระปลัดนิคม ปญฺญาวชิโร (ปักษี), พระครูปริยัติ ธำรงคุณ, พระสมโชค คุตฺตธมฺโม (เกื้อกลิ่น)

31-52