วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 06/29/2021

การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ , อาจารย์ณัฐพล เมฆแดง

29-49

มาตรการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ดร.อัคคกร ไชยพงษ์, ดร.วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ยินดี , ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์

89-109