วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 12/30/2021

การอนุรักษ์ปลาสามน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมิติทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน

อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ , นางสาวจารุวรรณ ชูสงค์ , อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ , อาจารย์ภูริทัต สิงหเสม

85-110

แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา แซ่เตี่ยว , ดร.พลกฤต แสงอาวุธ , ดร.วาสนา จาตุรัตน์

127-144

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศึกษาเปรียบเทียบภาคประชาชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีใหม่ , อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ

145-172

ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร , ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิจบดี ก้องเบญจภุช

173-200