วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  ISSN 2985-2552 (Online)

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่วงการวิชาการและสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Semi-Blind Peer Review เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 คน

เผยแพร่แล้ว: 12/24/2023

การพัฒนาโทษปรับให้เหมาะสมกับผู้กระทำความผิด

นายพงศ์นิยะ นิยะกิจ , รองศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ , ดร.นพดล ทัดระเบียบ

125-148

กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการรับรองเพศสภาพ สิทธิและหน้าที่

นายพงศกร ถิ่นเขาต่อ , ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

171-198

ปัญหาการบังคับโทษ : ศึกษากรณี การใช้แรงงานผู้ต้องขัง

นางสาวพรวิไล อุ้ยดำรงธรรม , ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

101-124

กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการก่อการร้าย

ว่าที่ร้อยตรีสหัส ไพภักดิ์ , ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

199-228

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ

53-76

บทความวิชาการ สิทธิชุมชน : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

-

ว่าที่ร้อยตรีอัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์ , นายพินิต จันทน์เสนะ , นางสาวกาญจนา จันทน์เสนะ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี , นางสุจินต์ เกิดสมบูรณ์

229-246