เกี่ยวกับวารสาร

       “มังรายสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้าน Social Sciences แยกเป็นสาขาย่อย ได้แก่ General Arts and Humanities, Language and Linguistics, Religious studies, Education, Cultural Studies และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (Peer Review) จำนวน 3 คน โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้เขียน(ผู้นิพนธ์) จะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review)

 

*** หมายเหตุ ***

ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฯ ฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารฯ

 

ISSN (Print) : 2672-9113

ISSN (Online) : 2673-0170

 

ภาษาที่พิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

 

ประกาศ
       การเผยแพร่บทความผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์วารสาร) ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป กองบรรณาธิการจะดำเนินการขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier : DOI) ให้กับทุกบทความ กรณีผู้เขียนไม่ต้องการรหัส DOI สำหรับบทความกรุณาแจ้งกองบรรณาธิการเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

       ในส่วนของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์วารสาร) ก่อนปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ผู้เขียนที่มีความประสงค์ขอรับรหัส DOI สำหรับบทความ โปรดแจ้งต่อแจ้งกองบรรณาธิการวารสารมังรายสาร

       ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  >> Click ที่นี่ <<

ปิดรับบทความ ฉบับที่ 2 ปีที่ 11(กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

2023-07-17

วารสารมังรายสาร

 


ปิดรับบทความ ฉบับที่ 2 ปีที่ 11 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

 


สำหรับผู้สนใจส่งบทความ สามารถติดตามประกาศเปิดรับบทความในฉบับต่อไป

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-10-05

การตั้งชื่อเรื่องภาษาไทยของซีรีส์เกาหลี

พรรณวดี รัตนศักดิ์, สุทธา รัตนศักดิ์

16-32

ปัจจัยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพักโรงแรมในจังหวัดเชียงรายช่วงสถานการณ์โควิด-19

มนสิชา ซาวคำ, สุริยา ส้มจันทร์, ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, นิรมล พรมนิล

33-47

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในงานของ คามิน คมนีย์: วิเคราะห์เชิงวาทกรรม

อุไรวรรณ สิงห์ทอง, ธนพร หมูคำ, วัฒนชัย หมั่นยิ่ง, ภูริวรรณ วรานุสาสน์

99-116

“หลวง”: การศึกษาเชิงประวัติ หน้าที่และความหมาย

อรทัย ขันโท, บุษราคัม ยอดชะลูด, เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์

153-169

ดูทุกฉบับ

研究文章,學術文章