วารสารมังรายสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารวิชาการที่มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่บทความปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม) เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญา ศาสนาและด้านอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง มีการประเมินบทความก่อนการตีพิมพ์ (refereed journal) จากผู้ประเมินจำนวน 2 ท่าน โดยผู้ประเมินบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้เขียนบทความไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้ประเมินบทความ (double-blind review) 

เปิดรับบทความ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563

2020-02-03

วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563

เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563

สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ สามารถสมัครเป็นสมัครชิก Register และเข้าระบบ Login เพื่อส่งบทความ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

วารสารมังรายสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-27

Topic Management of Learners of Thai as a Foreign Language

ศศิวิมล คล้ายคลึง, อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

99-117

ดูเล่มทุกฉบับ