เกี่ยวกับวารสาร

       “มังรายสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้าน Social Sciences แยกเป็นสาขาย่อย ได้แก่ General Arts and Humanities, Language and Linguistics, Religious studies, Education, Cultural Studies และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (Peer Review) จำนวน 3 คน โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้เขียน(ผู้นิพนธ์) จะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review)

 

ISSN (Print) : 2672-9113

ISSN (Online) : 2673-0170

 

ภาษาที่พิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

 

*** หมายเหตุ ***

- ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฯ ฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารฯ

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

 

ประกาศ
       การเผยแพร่บทความผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์วารสาร) ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป กองบรรณาธิการจะดำเนินการขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier : DOI) ให้กับทุกบทความ กรณีผู้เขียนไม่ต้องการรหัส DOI สำหรับบทความกรุณาแจ้งกองบรรณาธิการเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

       ในส่วนของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์วารสาร) ก่อนปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ผู้เขียนที่มีความประสงค์ขอรับรหัส DOI สำหรับบทความ โปรดแจ้งต่อแจ้งกองบรรณาธิการมังรายสาร

       ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  >> Click ที่นี่ <<

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในมังรายสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2567

2024-06-11

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในมังรายสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2567

 


เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2567

 


ข้อมูลการส่งบทความเสนอการพิจารณา ประกอบด้วย

1. บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ

2. แบบฟอร์มเสนอบทความของผู้แต่ง

3. ผลการตรวจบทความด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์

 


*** ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ***

*** เปิดรับบทความจำนวนจำกัด ***

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าพิจารณาตีพิมพ์ สามารถสมัครเป็นสมัครชิก Register และเข้าระบบ Login เพื่อส่งบทความ

ดาวโหลดฟอร์มบทความวิจัย Research article format  หรือ  ฟอร์มบทความวิชาการ Academic article format

** แบบเสนอชื่อผู้แต่งบทความ Download

*** ตรวจสอบบทความด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์

>>> อ่านต่อ Click

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-13

การพัฒนานวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้ “ศิลปินด้านวรรณศิลป์” จังหวัดสุโขทัย

ภาคภูมิ สุขเจริญ, สุวรรณี ทองรอด, เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น

1-27

โครงสร้างของคำเรียกผู้ชายในวรรณกรรมค่าวซอ

อนาวิล โอภาประกาสิต, ภคภต เทียมทัน

93-106

เลือดข้นคนจาง : การวิเคราะห์ผลกระทบที่เพศชายได้รับจากสังคมชายเป็นใหญ่

พันวัสสา แก้วกำเนิด, สิทธานุช พูลผล, จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

107-125

ดูทุกฉบับ

研究文章,學術文章