วารสารมังรายสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-21

วิเคราะห์การใช้ภาพพจน์เพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมคำสอนด้านการเจริญพระกรรมฐาน ของพระราชพรหมยาน

อดิสรณ์ ประทุมถิ่น, พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์, พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์

17-26