เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

การพัฒนามาตรวัดทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สุจิตรา ตรีรัตนนุกูล; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ; กนก พานทอง , รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์

1-10