วารสารมังรายสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-13

การตั้งชื่ออาหารพื้นบ้านล้านนาในจังหวัดเชียงราย

อาภิสรา พลนรัตน์, ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา

13-26

การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ในภาษาจีนกลางและภาษาม้ง

ชนัญญา พวงทอง, กฤตานนท์ ท้าววัฒนากุล

27-40

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สหัทยา สิทธิวิเศษ, วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์, ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ, ชิดชนก ยมจินดา, ชิดชนก เทพบัณฑิต

117-128