วารสารมังรายสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-27

Topic Management of Learners of Thai as a Foreign Language

ศศิวิมล คล้ายคลึง, อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

103-122

การพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ปิยมาศ มาวงศ์, จำเริญ ฐานันดร, ปรียาภา วังมณี, รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ, อัลณิกา สายน้ำเย็น, ชิดชนก ยมจินดา, จิรปรียา เสนทรัพย์

63-70