Published: 2019-11-25

การวิจัยเรื่อง สาคูศึกษา : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ป่าสาคูอย่างยั่งยืน Sago Palm studies : the developing local curriculum for preserve Sago Palm forest as sustainable

แก้วใจ สุวรรณเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ขุนวีช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ขุนวีช่วย, นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์, นางสาวอลิสา ตลึงผล

87-99

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง Factors Affecting the Decision to Use the Service of Modern Trade Construction Materials Store of the People in Phatthalung Province

ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา นกน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ

121-128

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา Factors Affecting Saving Behavior of the People in Songkhla Province

ณิชากร ชัยศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร

129-136