เผยแพร่แล้ว: 2021-12-07

ผลการให้คำปรึกษากลุ่มด้วยทฤษฎีการเล่าเรื่องต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว

นวลพรรณ ขันทะสีมา, อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

101-116