Published: 2016-07-13

การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์การสมนัย ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ประสพชัย พสุนนท์, อาฟีฟี ลาเต๊ะ, เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1-22

แนวทางการส่งเสริมการผลิตกระบือในจังหวัดอุบลราชธานี

กิรกิตติ์ ผาสุข, ปณัทพร เรืองเชิงชุม

203-215

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร, โอชัญญา บัวธรรม, ชัชชญา ยอดสุวรรณ

234-259

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดซื้อของ หสน. พรไพศาล อำเภอเมือง จังหวัดเลย

พรพิพัฒน์ เพชรพรไพศาล, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล

260-280