เผยแพร่แล้ว: 2019-08-31

ทัศนคติที่มีผลต่อความตั้งใจในการประกอบธุรกิจ Startup ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในจังหวัดนครราชสีมา

ขวัญกมล ดอนขวา, ปวงปณต สอบขุนทด, วาสนา ทองอยู่, สุไพรินทร์ แน่นอุดร, แวววิไล เครื่องพาที

81-96