เผยแพร่แล้ว: 2015-06-01

แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนอาเซียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, บุญทัน ดอกไธสง, ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, บุญเรือง ศรีเหรัญ

7-19

ลักษณะข้าราชการพลเรือนที่พึงประสงค์ด้านมาตรฐานจริยธรรม

ทวีศักดิ์ ตั้งวัฒนธรรม, พรนภา เตียสุธิกุล, บุญเลิศ ไพรินทร์

163-185