วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนเป็นวารสารการท่องเที่ยวชั้นนำที่เพิ่มพูนความเข้าใจที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นตีพิมพ์งานวิจัยเชิงแนวคิดทฤษฎี หรือแนวคิดเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยที่เข้มข้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก มกราคม – มิถุนายน และฉบับสอง กรกฎาคม - ธันวาคม

ISSN 2730-2911 (Print)  

ISSN 2730-3322 (Online)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2023): 2023 Vol.5 Issue1 January - June

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิ่นฤทัย คงทอง, เกวลิน ศรีทองกุล, ชนากานต์ ทองประดับ, ธนัชชา หาญชู, นุชนาฏ โบช่วย, เมวดี สุขแก้ว

กลไกการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

พอใจ สิงหเนตร, นริดา อินนาค, สมศักดิ์ คงทอง, พีระรักษ์ พิชญกุล
ดูทุกฉบับ

ISSN

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่างยั่งยืน เป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก มกราคม – มิถุนายน และฉบับสอง กรกฎาคม - ธันวาคม 

ISSN 2730-3322 (Online)