เผยแพร่แล้ว: 2023-12-04

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง บ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิรัตน์ ทองแก้ว, กมลทิพย์ จันทร์หอม , นิภา ลายไทย, รัศมีธรรม หมายประสงค์พุฒิ , อรวรรณ ภูจอมเงิน , จารุมนต์ เกิดพิพัฒน์, นินท์รพัทธ พรหมฤทธิ์

25-42

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสวนปราง

สิญาธร นาคพิน, ยกสมน เจ๊ะเฮง, สิทธิพรรณ ชิตินทร, ธนาวิทย์ บัวฝ้าย

43-57