เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโรงแรม บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019

ชิดชม กันจุฬา, ชนาธิป กาญชนะสุวรรณ , วรณัน แก้วสุข , ณัฏฐกานต์ สังขมาน , กัญญณัท สว่างโลก, มนัสนันท์ โฉมศิริ , ลักขณา เอกพันธ์ , เตชิตา ภัทรศร

34-47

ความพึงพอใจต่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของชุมชนย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร

ถิรพร แสงพิรุณ, สุวกุล ปิ่นเงิน , สุจิตรา จันทร์ไม้ , ณภัทร ทุนเพิ่ม , นวนันท์ สิงห์รอด, ปรียา งามวงศ์, วริษฐา ชมศรี, ศิริรัทยา มณีจักร์, ณัชกานต์ รัตนโชติ, ธนกฤตา สุขสมวาจา

48-58