คณะนิติศาสตร์

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น                                            Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชา การทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

 

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Anonymous Reviewer/Anonymous Author เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

Announcements

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณากำหนดตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

07/03/2021

ประกาศรับบทความเพื่อพิจารณากำหนดตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

วันนี้เพื่อรับทราบโดยการดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php / llsj / about  และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่  https://docs.google.com/document/d/1ehMHBWPrsJCaqaDhBnNQfRIHuw-_u98_hGHVMPGH01I/edit

Read more about เปิดรับบทความเพื่อพิจารณากำหนดตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - มิถุนายน 2565
Cover of Journal of Law and Local Society

วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 05/14/2022

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

หน้าปกหลัง

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล