วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

ขอเรียนเชิญกองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

2020-02-28

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ      ห้องรับรอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การจัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม บรรณาธิการวารสารฯ  จึงขอเรียนเชิญกองบรรณาธิการทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทาง และแผนการจัดทำวารสารตลอดจนร่วมพิจารณาบทความที่จะนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นฉบับดังกล่าวร่วมกัน ตามวัน และเวลาข้างต้น

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย

บรรณาธิการวารสาร

                        

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-29

บทบรรณาธิการ

อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ

ก-ง

กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์

35-60

มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อพัฒนาแรงงาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ ลาสงยาง , รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี , ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม

61-83

เขตอำนาจศาลในคดีผู้บริโภคที่มีองค์ประกอบเกี่ยวพันกับต่างประเทศในระบบกฎหมายไทย

อาจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ , อาจารย์พิมพ์กมล กองโภค, อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี , อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร

85-114

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล 

ISSN : 2586 – 8802

E-ISSN : 2651 - 2157