วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัย วารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-28

สิทธิเด็กและสตรี: ยุติความอยุติธรรม

ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์, ดำเกิง อัศวสุนทรางกูร, สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ, ตติยาภรณ์ ประสาทกุล

1-10

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี, ปิยะนุช เงินชูศรี, สุกัญญา หอมหวาน, ตะวัน รักสลาม, สิทธิชัย มานะสม

11-24

การจัดการโลจิสติกส์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย

นิธิวงศ์ โลหะวัฒนะกุล, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, อัครมณี สมใจ, วรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร

39-52

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ

ธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, อัครมณี สมใจ, วรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร, ศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล

53-68

ดูทุกฉบับ