เผยแพร่แล้ว: 2016-09-01

กลวิธีส่งเสริมคุณลักษณ์ทางสังคมของเยาวชนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

อำไพพรรณ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์, เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท, สนิท สัตโยภาส, สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

34-50

รูปแบบการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

พนิต ใหม่ประสิทธิกุล, สุชาติ ลี้ตระกูล, ต่อพงศ์ กรีธาชาติ, สมบูรณ์ ธรรมลังกา

51-68

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุษบา บุตรดา, ชิตพล พลโสดา, เสาวลักษณ์ ธารีพุฒ, พิชิตชัย เวียงคำ, ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ

112-121

กลยุทธ์การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กฤตเมธ บุญนุ่น, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, ปรีชา สามัคคี

154-168

คำสาปแช่งในวรรณคดีไทย

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล, วรวรรธน์ ศรียาภัย, บุญยงค์ เกศเทศ, พรสวรรค์ สุวรรณธาดา

229-244