ความเป็นมา
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติจึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ขึ้น โดยรับบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 • เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ
 • ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มานุษยวิทยา โบราณคดี
 • ประชากรศาสตร์
 • อักษรศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดออกเล่ม ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] และอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

Vol. 12 No. 24 (2020): วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Published: 2021-07-06

View All Issues