วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-15

อรรถประโยชน์ของการเรียนในรูปแบบออนไลน์ช่วงวิกฤตโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาตรี

ภุชงค์ แพรขาว; อังกูร หวังวงศ์ชัย, วรวิช โดมทอง, ศิรินทร์ทิพย์ เปียคง

50-59

การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านสะเต็มศึกษาโดยเน้นการออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ณัฎฐ์สุพล ชุติธนภานนท์, ศุภศิลป์ ภาษี, สร้อยสุดา เงางาม, นุชศรา กาเซ็ม, สุพัตรา เสภัยยันต์, จารุวรรณ กาฬภักดี, ไชยา สมาฤกษ์

189-201

การศึกษาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สารละลาย โดยใช้การจัดการเรียนรู้สืบเสาะร่วมกับชุดการทดลองสะตีมศึกษา

เสาวภา ปู่ยืน, จุฑามาส จิตต์เจริญ, ประนอม แซ่จึง, สุพรรษา ฉิมจารย์, กรกนก นวลตา, สุภาพ ตาเมือง, กาญจนา องคศิลป์, สุระ วุฒิพรหม, วีรนุช ยังเจริญ, สนธิ พลชัยยา, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

214-226