เผยแพร่แล้ว: 2016-01-01

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ -

การพัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดการเทศน์มหาชาติที่เหมาะสมกับเยาวชน ในจังหวัดเชียงราย

พระครูอุดมธรรมนิเทศก์ -, มาณพ ภาษิตวิไลธรรม, นาวิน พรมใจสา, ปรมินทร์ อริเดช

35-49

กระบวนการสร้างการคงอยู่ของอัตลักษณ์สำหรับเยาวชนชาติพันธุ์ ดาราอั้งในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

พรรณี มามาตร์, สุชาติ ลี้ตระกูล, บุบผา อนันต์สุชาติกุล, เลหล้า ตรีเอกานุกูล

114-131