วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา และพัฒนาชุมชน จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 30-07-2021

บทบรรณาธิการแถลง

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อเมืองใหญ่ในปัจจุบัน

สุรชาติ บำรุงสุข, ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม, สัญญา ทองบุศย์, กุลนันทน์ คันธิก, ศิบดี นพประเสริฐ

150-160

ผลการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริมสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรมขอมในสี่จังหวัดอีสานใต้ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

วราลักษณ์ มาประสม, นวัฒกร โพธิสาร, จักรกฤช ใจรัศมี, วิจิตรา โพธิสาร, อนุชาวดี ไชยทองศรี, ปฏิวัติ ยะสะกะ, วีรยา มีสวัสดิกุล, จันทร์ดารา สุขสาม, สมพงษ์ วะทันติ

161-170