ประกาศวารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์ ขอแจ้งให้ทราบว่า บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร ฯ จะต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา,  สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารการศึกษา, นิติศาสตร์ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN : 2672-9792 (Online) ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

Vol. 3 No. 2 (2019): July - December

Published: 2020-01-28

Buddhist Method for Conflict Resolution

พระครูโสภณ วีรานุวัตร.ดร, พระครูอุดม ธรรมจารี.ดร, พระครูศรี อรรถศาสก์.ดร, ธนัชพร เกตุคง

80-95

Modern Management and Buddhist Management

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม โอบอ้อม

119-131

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์

132-143

View All Issues