ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม – เมษายน

					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม – เมษายน

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ฉบับนี้ ได้นำเสนอบทความที่มีองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย
และบทวิจารณ์หนังสือทางการศึกษาที่น่าสนใจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนาการบริหารวิชาการ การยกระดับความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู และ
การพัฒนากิจกรรม ทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทพินิจหนังสือ