วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัย วารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ  และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน จาก 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2021-09-01

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ สำหรับบทความภาษาไทย บทความละ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)  สำหรับบทความภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้น โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ 1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20% 2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร 3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ 4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ) ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา หมายเลขบัญชี "800-9-82758-0" เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ dn.2519@gmail.com

Vol. 4 No. 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม

Published: 2021-10-02

การสื่อสารการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดราชบุรีเพื่อการรับรู้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

กาณชาญ รังสีวรรธนะ, พสิษฐ์ ฐิติธนารัศมิ์, ณรงค์ ผลดก, ชาญวิชย์ อริยาวรนันต์

907-922

View All Issues