วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย  และบทความปริทัศน์  บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในทั้งรูปแบบตีพิมพ์  (Print ISSN: 1905-2383) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Online ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 2018-08-10

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลา

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ดุษฎี นาคเรือง, วัชระ ขาวสังข์, ปิยะดา มณีนิล, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ พรหมเต็ม

324-334

ความทุกข์จากความรักในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา

วิระวัลย์ ดีเลิศ, ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

347-358