วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา และพัฒนาชุมชน จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 08-03-2021

การวิเคราะห์คุณลักษณะรู้คิดเชิงสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนเจอเนอร์เรชั่นแอลฟ่า

รูดียะห์ หะ, พรฟ้า ทองสุข, จตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์, อนุพงศ์ สุขเกษม, ธนัชพันธ์ สุขประเสริฐ

100-109

การอ่านให้เก่ง

วัยวุฒิ บุญลอย

137-140