วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.)
Journal of Association of Professional Development of Educational Administration of Thailand (JAPDEAT) 

ISSN 3027-8813 (Online)

สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และนายทะเบียนสมาคม จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจดทะเบียน แต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ดังต่อไปนี้
1.นาย จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคม
2.นาย นพรัตน์ ชัยเรื่อง อุปนายก
3.นาย ไชยา ภาวะบุตร  อุปนายก
4.นาย วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ อุปนายก
5.นาย เอกรินทร์ สังข์ทอง กรรมการ
6.นายรชฏ สุวรรณกูฏ กรรมการ
7.นายสุเมธ งามกนก กรรมการ
8.นายสาธร ทรัพย์รวงทอง กรรมการ
9.นายพรเทพ รู้แผน กรรมการ
10.นางรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กรรมการและปฏิคม
11.นายพูนชัย ยาวิราช กรรมการและเหริญญิก
12.นายจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
13.นางจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ กรรมการและเลขาธิการ
14.นางชยากานต์ เรืองสุวรรณ นายทะเบียนและผู้ช่วยเลขาธิการ


คณะกรรมการบริหารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 2564
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายกสมาคม
2.ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษา
3.ศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปรึกษา
4.อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ปรึกษา
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนชัย ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  อุปนายก
6.รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อุปนายก
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  อุปนายก
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อุปนายก
9.รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กรรมการ
12.รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก มหาวิทยาลัยบูรพา  กรรมการ
13.รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการและปฏิคม
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการและเหรัญญิก
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการและเลขานุการ
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายทะเบียนและเลขานุการ 

ยกเลิก Print-ISSN เดิม และ ใช้ E-ISSN ใหม่

2024-05-17

ประกาศวารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.)

วารสารขอแจ้งยกเลิก Print-ISSN เดิม คือ 2730-4183 โดยจะใช้ E-ISSN ใหม่ คือ 3027-8813 และจะตีพิมพ์เผยแพร่วารสารออนไลน์เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2567) เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ผลการประเมินวารสารจาก TCI

2023-07-01

วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (JAPDEAT) ISSN 2730-4183 ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในฐาน 2

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์

2023-06-12

วารสารฯ ขอประกาศค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ดังนี้
1.ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความจากบุคคลที่เป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 2,500 บาท
2.ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความจากบุคคลทั่วไป จำนวน 3,000 บาท

โดยผู้นิพนธ์บทความสามารถโอนเข้าบัญชี 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี

438-7-95824-4


(จิณณวัตร ปะโคทัง, ชยากานต์ เรืองสุวรรณ และรัตนะ ปัญญาภา)

แล้วแจ้งหลักฐานสลิปการโอนผ่านช่องทาง Add Discussion ในระบบ ThaiJo หรือไลน์ 0986591665 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2024): วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สบพท.) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2567)

วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) ฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2567) นับเป็นฉบับปฐมฤกษ์ในการเริ่มต้นใช้ ISSN ใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ คือ ISSN: 3027-8813 (Online) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (the International Standard Serial Number หรือ ISSN) และเพื่อให้ชื่อวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษปรากฏถูกต้องในฐานข้อมูล https://portal.issn.org/ ซึ่งวารสารได้ดำเนินการเพื่อรับการประเมินวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในช่วงครึ่งปีหลังของ  พ.ศ.2567 และจะประกาศผลการประเมินวารสารในเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ด้วยเหตุดังกล่าว กองบรรณาธิการจึงจำเป็นต้องงดรับบทความเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์บทความและจะเปิดรับบทความอีกครั้งหลังการประกาศผลการประเมินวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย อีกทั้งในห้วงเวลาที่ผ่านมามีผู้นิพนธ์บทความส่งบทความเข้ามารับการพิจารณาเป็นจำนวนมาก ทำให้วารสารต้องขยายจำนวนบทความเป็นฉบับละประมาณ 30 บทความ แต่กระนั้นก็มีบทความถูกเข้ามาในระบบจนคิวตีพิมพ์ถึงฉบับสุดท้ายของปี 2567 วารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย 30 บทความ จำแนกเป็น 27 บทความวิจัย และ 3 บทความวิชาการ เป็นบทความทั้งจากนักวิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์การวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่กรุณาให้ความไว้วางใจในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ทำหน้าที่พิชญพิจารณ์กลั่นกรองบทความอย่างเข้มข้น และ ขอขอบคุณข้อเสนอแนะในการปรังปรุงการดำเนินการจากผู้อ่านและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการจะนำไปปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้วารสารได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-15

ดูทุกฉบับ