วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ISSN 2586-9256 (Print) and ISSN 2697-410X (Online) จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ (รวมทั้งบทความปริทัศน์) ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาและด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะนำเสนอเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ วารสารนี้มีกำหนดเผยแพร่บทความปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

2021-06-30

ตอนนี้วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564

https://tci-thailand.org/?p=6479

209301968_2859221727623872_8138137376493994866_n.jpg

ประกาศรับบทความ JSSE ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

2021-05-25

The JSSE Vol.4 No.2 (July-December 2021) is now open for both research and review manuscripts. We encourage you to submit the manuscript through our online system. 

JSSE.png

ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความ (Download Article Template)

ประกาศรับบทความ

รับสมัครบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ (หรือบทความวิชาการ) เพื่อลงในวารสาร JSSE ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) โดยรับบทความผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความ (Download Article Template)

แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form)

ทางวารสาร JSSE ได้กำหนดให้มีการกรอกแบบโอนลิขสิทธิ์บทความให้ครบถ้วนและส่งมายังกองบรรณาธิการในข้อมูลเสริม (supplementary data) พร้อมกับนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้เขียนหลัก (corresponding authors) หรือผู้รับมอบอำนาจ (ในฐานะตัวแทนของผู้เขียนทุกคน) สามารถดำเนินการโอนลิขสิทธิ์บทความแทนผู้เขียนทั้งหมดได้ ซึ่งสามารถอัพโหลดไฟล์บทความต้นฉบับ (Manuscript) และไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form) ในเมนู “Upload Submission” ดังนี้
1. อัพโหลดไฟล์บทความต้นฉบับ (Manuscript) ในเมนูย่อย Article Component > Article Text
2. อัพโหลดไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form) ในเมนูย่อย Article Component > Other

ดาวน์โหลด ไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form)

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอความร่วมมือผู้เขียนทุกคนตรวจสอบรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เอกสารอ้างอิงแต่ละรายการให้พิมพ์ต่อกันยาวจนตกบรรทัดเอง (ใช้การเคาะ space bar ตามความหมาะสม) แต่ห้ามเคาะ enter เพื่อตัดบรรทัด (ระบบการตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงจะนับ 1 รายการต่อการกด enter 1 ครั้ง) ทั้งนี้ เอกสารอ้างอิงทุกรายการต้องเขียนระบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ต้องระบุภาษาที่ตีพิมพ์ไว้ในวงเล็บหลังชื่อบทความ ยกเว้นบทความภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องระบุภาษาไว้ในวงเล็บหลังชื่อบทความ กรุณาศึกษาตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงจากตัวอย่างในเทมเพลทบทความ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2564): ปีที่ 4 เล่มที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (Online-First Version)

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 4 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

เผยแพร่แล้ว: 2021-07-08

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN 2586-9256 (Print)

ISSN 2697-410X (Online)