วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (Journal of Science and Science Education: JSSE) หมายเลข ISSN (Print) และ 2697-410X (Online) เป็นวารสารที่จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) หรือบทความวิชาการ (Review articles) ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ซึ่งหมายรวมถึงเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา) และด้านวิทยาศาสตร์ (โดยเน้นเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) ทั้งบทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษ โดยลักษณะของบทความที่จะนำเสนอเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน (original article) ทั้งนี้ ทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา (Peer Review) จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน ตั้งแต่วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เป็นต้นมา ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

       อนึ่ง วารสาร JSSE จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา (Main subject categories: Social Sciences) สาขาวิชาสังคมศึกษา (Subject areas: Social Sciences) และอยู่ในสาขาวิชาย่อยด้านการศึกษา (Sub-subject: Education) นอกจากนี้ ยังมีสาขาวิชาย่อยเพิ่มเติมอีก 4 สาขาวิชาย่อยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Main subject categories: Physical Sciences) ได้แก่ (1) เคมีทั่วไป (2) คอมพิวเตอร์ทั่วไป (3) คณิตศาสตร์ทั่วไป และ (4) ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ทั่วไป

        ทั้งนี้ วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษามีกำหนดเผยแพร่บทความปีละ 2 ฉบับหรือเล่ม โดยเล่มที่ 1 เป็นเผยแพร่บทความระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน และเล่มที่ 2 เผยแพร่บทความระหว่าง กรกฎาคม – ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Publication Charge)

วารสารได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ (Article Processing Charge) บทความละ 1,500 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้เฉพาะบทความต้นฉบับที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการวารสาร ก่อนที่จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการบทความตั้งแต่ วารสารปีที่ 6 พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบทความดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ใน JSSE แต่อย่างใด ดังนั้น บทความที่จะได้รับการเผยแพร่ใน JSSE จะต้องผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามปกติ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE)

2024-03-29

ในกรณีที่เป็นความวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์หรือเกี่ยวกับสัตว์ วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาจะมีการกำหนดให้ผู้เขียนส่งเอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/การวิจัยในมนุษย์ สำหรับต้นฉบับบทความที่ส่งเข้ามารับการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร JSSE ตั้งแต่ปีที่ 8 เล่ม 1 พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้เขียนดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยให้เรียบร้อย

Reset Password

2022-01-26

เรียนทุกท่าน 

ด้วยระบบ ThaiJo2.0 ได้มีการอัพเดตระบบไปแล้วนั้น ส่งผลให้ User ทุกท่านไม่สามารถ login ด้วย User & password เดิมได้ ทาง JSSE ขอแจ้งให้ USER กด Forget Password และ Reset Password คามขั้นตอนต่อไป

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2567): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน 2567

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-15

อรรถประโยชน์ของการเรียนในรูปแบบออนไลน์ช่วงวิกฤตโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาตรี

ภุชงค์ แพรขาว; อังกูร หวังวงศ์ชัย, วรวิช โดมทอง, ศิรินทร์ทิพย์ เปียคง

50-59

การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านสะเต็มศึกษาโดยเน้นการออกแบบทางวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ณัฎฐ์สุพล ชุติธนภานนท์, ศุภศิลป์ ภาษี, สร้อยสุดา เงางาม, นุชศรา กาเซ็ม, สุพัตรา เสภัยยันต์, จารุวรรณ กาฬภักดี, ไชยา สมาฤกษ์

189-201

การศึกษาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สารละลาย โดยใช้การจัดการเรียนรู้สืบเสาะร่วมกับชุดการทดลองสะตีมศึกษา

เสาวภา ปู่ยืน, จุฑามาส จิตต์เจริญ, ประนอม แซ่จึง, สุพรรษา ฉิมจารย์, กรกนก นวลตา, สุภาพ ตาเมือง, กาญจนา องคศิลป์, สุระ วุฒิพรหม, วีรนุช ยังเจริญ, สนธิ พลชัยยา, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

214-226

ดูทุกฉบับ

ISSN 2586-9256 (Print)

ISSN 2697-410X (Online)