วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ISSN 2586-9256 (Print) and ISSN 2697-410X (Online) จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ (รวมทั้งบทความปริทัศน์) ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาและด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะนำเสนอเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (double blind peer review process) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ วารสารนี้มีกำหนดเผยแพร่บทความปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 

ทั้งนี้ วารสารอยู่ระหว่างจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมตีพิมพ์บทความ บทความละ 1500 บาท โดยจะเรียกเก็บเมื่อบทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว

ประกาศรับบทความสำหรับ JSSE ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

2022-02-12

ประกาศรับบทความสำหรับ JSSE ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

รับสมัครบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ (หรือบทความวิชาการ) เพื่อลงในวารสาร JSSE ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) โดยรับบทความผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ JSSE ได้รับการประเมินให้อยู่ใน TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ วารสารอยู่ระหว่างจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมตีพิมพ์บทความ บทความละ 1,500 บาท โดยจะเรียกเก็บเพียงครั้งเดียวก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความ

ขอความร่วมมือผู้เขียนกรอกข้อมูลในระบบ submission ให้ครบถ้วน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ไฟล์บทความ (แบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น) และไฟล์ copy right transfer (แบบ .doc หรือ .docx หรือ pdf)
2. ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. คำสำคัญ (keyword) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ต้องกรอกที่ละ keyword)
5. รายชื่อและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้แต่งทุกราย
6. เอกสารอ้างอิง (references) ภาษาอังกฤษ (เท่านั้น) พิมพ์ต่อเนื่อง 1 รายการต่อการเคาะ enter 1 ครั้ง

ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject)

ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความ (Download Article Template)

แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form)

ทางวารสาร JSSE ได้กำหนดให้มีการกรอกแบบโอนลิขสิทธิ์บทความให้ครบถ้วนและส่งมายังกองบรรณาธิการในข้อมูลเสริม (supplementary data) พร้อมกับนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้เขียนหลัก (corresponding authors) หรือผู้รับมอบอำนาจ (ในฐานะตัวแทนของผู้เขียนทุกคน) สามารถดำเนินการโอนลิขสิทธิ์บทความแทนผู้เขียนทั้งหมดได้ ซึ่งสามารถอัพโหลดไฟล์บทความต้นฉบับ (Manuscript) และไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form) ในเมนู “Upload Submission” ดังนี้
1. อัพโหลดไฟล์บทความต้นฉบับ (Manuscript) ในเมนูย่อย Article Component > Article Text
2. อัพโหลดไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form) ในเมนูย่อย Article Component > Other

ดาวน์โหลด ไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form)

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอความร่วมมือผู้เขียนทุกคนตรวจสอบรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เอกสารอ้างอิงแต่ละรายการให้พิมพ์ต่อกันยาวจนตกบรรทัดเอง (ใช้การเคาะ space bar ตามความหมาะสม) แต่ห้ามเคาะ enter เพื่อตัดบรรทัด (ระบบการตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงจะนับ 1 รายการต่อการกด enter 1 ครั้ง) ทั้งนี้ เอกสารอ้างอิงทุกรายการต้องเขียนระบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ต้องระบุภาษาที่ตีพิมพ์ไว้ในวงเล็บหลังชื่อบทความ ยกเว้นบทความภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องระบุภาษาไว้ในวงเล็บหลังชื่อบทความ กรุณาศึกษาตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงจากตัวอย่างในเทมเพลทบทความ

Reset Password

2022-01-26

เรียนทุกท่าน 

ด้วยระบบ ThaiJo2.0 ได้มีการอัพเดตระบบไปแล้วนั้น ส่งผลให้ User ทุกท่านไม่สามารถ login ด้วย User & password เดิมได้ ทาง JSSE ขอแจ้งให้ USER กด Forget Password และ Reset Password คามขั้นตอนต่อไป

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2565): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน 2565

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-01-25

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Wongwat เที่ยววัดเมืองไทย ใฝ่ธรรมะ

ชาญชัย ศุภอรรถกร, จิรายุ แสงศรี, อัญชลีกร คำหล้า

12-22

การเพาะเลี้ยงแกนเอ็มบริโอตะเคียนใบใหญ่ (Hopea thorelii Pierre) พืชที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

กฤษฎา บุราไกร, ภาณุพงศ์ กาสา, กิตติญา ขวัญเมือง, สิริยาภรณ์ อ่อนโยน , ชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน , สุทธนา ปลอดสมบูรณ์, อรัญญา พิมพ์มงคล

49-57

ดูทุกฉบับ

ISSN 2586-9256 (Print)

ISSN 2697-410X (Online)