Announcements

เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1 “การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา”

2024-05-13
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, รศ.ดร. บรรณาธิการวารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1 “การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา” Read more about เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1 “การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา”

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2567): ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2567): ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-05-01

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล