วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ เลขมาตรฐานสากล ISSN: 2985-1378 (Print) ISSN 2774-0846 (Online) เป็นวารสารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และสหวิทยาการอื่นๆที่นำเสนอองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (2566): ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ เลขมาตรฐานสากล ISSN 2773-9910 (Print) ISSN 2774-0846 (Online) นี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

          คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                        ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

                                  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.

                    บรรณาธิการวารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2023-11-12

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระสมพล ยสชาโต, ประเสริฐ ธิลาว, พระครูสุธีกิตติบัณฑิต (กฤษฎา กิตฺติโสภโณ)

14-25

ประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการบ้านเอื้ออาทร

นุภาพ นกสกุล, สมาน งามสนิจ, สุรินทร์ นิยมางกูร

56-71

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ของราชอาณาไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา

พระครูสุตวรธรรม วรธมฺโม, โกเมศ ขวัญเมือง, ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ

86-98

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของ บุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 2

อรพิน ตันติวิรุฬห์, สุรพล สุยะพรหม, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

184-197

พุทธบูรณาการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมธุรกิจพลังงาน

อรรถพล เสือคำรณ, สุรพล สุยะพรหม, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

198-211

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล