วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา และพัฒนาชุมชน จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 22-11-2021

การวิเคราะห์กลุ่มประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาฟีฟี ลาเต๊ะ, ประสพชัย พสุนนท์, กิ๊ฟลัน ดอเลาะ, พนิดา คงแจ่ม, สามินี เจะแม, ภาณุพงศ์ พนมวัน, อาลาวี ลาเต๊ะ

318-326