วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์) จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 10-09-2020

นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของประเทศไทยและต่างประเทศ

วาสนา จักร์แก้ว, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, สุรชัย กังวล , นิโรจน์ สินณรงค์

328-334

อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา เลขาวิจิตร์ , มนัส สุทธิการ, ชรีฮาน ยีแว, วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์

363-372