วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านต่อบทความในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) และในปี 2565 เป็นต้นไป ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อบทความ กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  จัดทำขึ้นในรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) เป็นต้นมา  และในปี 2564 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI)  จะทำการรับรองคุณภาพวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทางวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้ยกเลิกวารสารรูปแบบตีพิมพ์ และเผยแพร่เฉพาะวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/14523

Print : ISSN 1906-8735  Online : ISSN 2651-1223  Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2561 เท่ากับ 0.029 

Vol. 14 No. 2 (2022): ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565

Published: 2022-05-24

Requirements for Contemporary Lipao Crafts Products

Napaphach Chanmuang, Adcharasiri Anumanee; Somrak Rodjaroen; Orajit Chailikit, Narapong Chuaychai

138-150

The Development of English Reading Comprehension Ability by Using Motion Graphic for Secondary I Students

Sisakaw Makkasin, Kanokkarn Kittichartchaowalit, จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

205-215

View All Issues

Indexed in tci