วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านต่อบทความในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) และในปี 2565 เป็นต้นไป ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อบทความ กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  จัดทำขึ้นในรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) เป็นต้นมา  และในปี 2564 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI)  จะทำการรับรองคุณภาพวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทางวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้ยกเลิกวารสารรูปแบบตีพิมพ์ และเผยแพร่เฉพาะวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/14523

Print : ISSN 1906-8735  Online : ISSN 2651-1223  Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2561 เท่ากับ 0.029 

Vol. 14 No. 3 (2022): ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565

Published: 2022-11-17

Elderly Health Promotion by Community Participation of Monpin sub-district, Fang district, Chiang Mai Province

Pratana Govittayangkull, Apiradee Jeenkram, Sirinnicha Punchaariyakun, Karun Ratanatham, Yingyong Pongnirand

91-100

Creating learning spaces to build local economy and quality of life in the Pak Phun of Municipality Nakhon Si Thammarat Province.

Chettha Muhamad, Daycho Khaenamkhaew, Boonying Prathum, Peerarapong Sutcharitpan, Peeradaw Sutcharitpan

101-111

Factors Affecting Technology Acceptance and Purchase Decision on Youtuber Device through the Platform

Songyos Jaiwong , Soibuppha Sartmool , Thanyanan Worasesthaphong, Nutworadee Kanittinsuttitong

206-219

View All Issues

Indexed in tci