วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  จัดทำขึ้นในรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) เป็นต้นมา  และในปี 2564 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI)  จะทำการรับรองคุณภาพวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทางวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้ยกเลิกวารสารรูปแบบตีพิมพ์ และเผยแพร่เฉพาะวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/14523

Print : ISSN 1906-873  Online : ISSN 2651-1223  Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2561 เท่ากับ 0.029 

Vol. 13 No. 3 (2021): ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-28

Physical Activities of Undergraduate Students of Kasetsart University Bang Khen Campus

Pinthong Piriyatadawong , Pornthep Rachrujithong, Natrapee Polyai, Suthana Tingsabhat

171-181

The Service Quality of Juristic Persons in Primo Management of Condominium Co., Ltd.

วีรวัฒน์ ลลิตชัยวศิน, Ingorn Tanphan, Chinnaso Visitnitikija

182-193

Na Tap Accompanying Nora Performance

Pattarakorn Uejitmet, Kritsipat Uejitmet

194-203

Haiku: The Art and Power of Poetry and Learning English

วิยะดา พรหมจิตต์, Chamaiporn Buddharat, Wanwipang Phonkamjad, Kanaporn Kaewkamjan, Jiraporn Sukkrong

204-218

View All Issues

Indexed in tci