วารสารนาคบุตรปริทรรศน์เป็นวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว และผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม และทั้งนี้วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้จัดทำรูปแบบการเผบแพร่บทความเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ซึ่งวารสารได้มีการเผยแพร่บทความรูปแบบตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 (ISSN 1906-8735 (Print))  และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559  ISSN 2651-1223(Online)  "วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์กำหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพบทความ (Peer-Review) ในรูปแบบของการประเมินแบบ  Doudle Blinded 

Vol. 11 No. 3 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2562

Published: 2019-11-25

การวิจัยเรื่อง สาคูศึกษา : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ป่าสาคูอย่างยั่งยืน Sago Palm studies : the developing local curriculum for preserve Sago Palm forest as sustainable

แก้วใจ สุวรรณเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ขุนวีช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ขุนวีช่วย, นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์, นางสาวอลิสา ตลึงผล

87-99

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา Factors Affecting Saving Behavior of the People in Songkhla Province

ณิชากร ชัยศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร

129-136

View All Issues

Indexed in tci