วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          Mahachula Academic Journal of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, a journal which aims are to promote the production of academic and research papers on Buddhism; to provide academic services in Buddhism to society; to be a platform for Buddhist perspective exchanges; to be a central academic journal of the University in publishing academic and research articles of the administrators, faculty members, academics, researchers and graduate students, in the religious and philosophical dimensions as well as Buddhism and modern sciences under the scope of sociology, liberal arts and interdisciplinary in humanities and social sciences. It is now calling for papers in both Thai and English for publications.

Vol. 9 No. 2 (2022): Vol. 9 No. 2 May - August 2022

     วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รวบรวมบทความทางวิชาการของผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่างสถาบัน ซึ่งได้ส่งบทความทางวิชาการมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทำให้คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการและคณะทำงานฝ่ายประสานงานได้รับเกียรติจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๒๘ บทความ มี ๒ ภาค คือ ภาคภาษาไทย ๒๗ บทความ และภาคภาษาอังกฤษ ๑ บทความ ในบทความทั้งหมด แบ่งเป็นบทความวิชาการ ๖ บทความ บทความวิจัย ๒๒ บทความ

Published: 2022-08-28

Appendix

Phramaha Kwanchai Puttaviseso

429-446

View All Issues