วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahajula Academic Journal 

Print ISSN: 2408-1078  Online ISSN: 2651-2440

Vol. 7 No. 1 (2020): Vol.7. No.1 January – April 2020

Published: 2020-02-28

ส่วนท้าย

Suchaya Sirithanyaporn

348-360

View All Issues