วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          Mahachula Academic Journal of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, a journal which aims are to promote the production of academic and research papers on Buddhism; to provide academic services in Buddhism to society; to be a platform for Buddhist perspective exchanges; to be a central academic journal of the University in publishing academic and research articles of the administrators, faculty members, academics, researchers and graduate students, in the religious and philosophical dimensions as well as Buddhism and modern sciences under the scope of sociology, liberal arts and interdisciplinary in humanities and social sciences. It is now calling for papers in both Thai and English for publications.

Vol. 8 No. 3 (2021): Vol. 8 No. 3 September - December 2021

     วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รวบรวมบทความ วิชาการของผู้บริหาร คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ต่างสถาบันได้ส่งบทความทางวิชาการ มาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทำให้มีคณาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรม และมีการนำไปประยุกต์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักคำสอนทาง พระศาสนาอันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการและคณะทำงานฝ่ายประสานงานได้รับเกียรติจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ เผยแพร่ จำนวน ๓๐ บทความ เป็นภาคภาษาไทยล้วน ในบทความทั้งหมด แบ่งเป็นบทความวิชาการ ๙ บทความ บทความวิจัย ๒๑ บทความ

Published: 2021-12-28

A Study of the Insight Medition Practice in Buddhadāsabhikkhu’s View

Supakorn Ruangvityakul, Phra Rajapariyattimuni (Thiab Siriñāṇo), Maesee Kritsana Raksachom

26-38

Buddhist Teaching integration to ICF Coach’s Core Competencies

Benjaporn Techapreechawong, Prapan Supasorn, Toungpecth Somsri

87-103

Factors That Affect The Style of Management Software Industry in Thailand

naruemon teerapattanakiat, Charcrit Sritong, Pattarapon Chummee

263-278

Appendix

Phramaha Kwanchai Puttaviseso

399-416

View All Issues