วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่สำคัญเนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม – สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ปณตนนท์ เถียรประภากุล, เยาวทิวา นามคุณ, เกษตร วงศ์อุปราช, ฉัตรสุดา มาทา

54-66

ประวัติศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ.

ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

176-188

ดูเล่มทุกฉบับ