เผยแพร่แล้ว: 2019-12-31

กระบวนการเรียนรู้และการขัดเกลาเชิงวัฒนธรรมในคัมภีร์โบราณนครลำปาง สู่สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง

พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, พระมหากีรติ วรกิตฺติ, พระครูปลัดอุทัย รตนปญฺโญ

35-46

ปัญหาสังฆทานสำเร็จรูป

ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์, พรทิพย์ ช่วยเพล

75-85

เป้าหมายและชีวิตตามช่วงวัยตามแบบสุภาษิตล้านนา

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ, ปาณิสรา เทพรักษ์

220-234

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามแนว OBJECTIVES & KEY RESULTS (OKRs)

ศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์, สวพร บุญญผลานันท์, เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

258-272