วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รวบรวมบทความทางวิชาการของผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่างสถาบัน ซึ่งได้ส่งบทความทางวิชาการมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทำให้คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการและคณะทำงานฝ่ายประสานงานได้รับเกียรติจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๒๘ บทความ มี ๒ ภาค คือ ภาคภาษาไทย ๒๗ บทความ และภาคภาษาอังกฤษ ๑ บทความ ในบทความทั้งหมด แบ่งเป็นบทความวิชาการ ๖ บทความ บทความวิจัย ๒๒ บทความ

Published: 2022-08-28

Appendix

Phramaha Kwanchai Puttaviseso

429-446