วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

          ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่สำคัญเนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

2023-07-19

             วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้อัปเดตรูปแบบการอ้างอิงของวารสารฯ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ และมีรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกัน กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จึงได้ปรับปรุงกำหนดเงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับบทความ และรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยกำหนดตัวอย่างให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้ได้อาศัยหลักเกณฑ์ตามรูปแบบของ APA 6th edition

            วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและรูปแบบบทความ เช่น บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ, จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า เป็นต้น

งดเว้น : ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

2023-07-19

           เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่ (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้

               1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

               2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร

               3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

           ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความ ที่จะต้องสนใจ ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าของบทความของตนเองเป็นระยะๆ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-27

การประเมินความประทับใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

อัมพร ปัญญา, ธัญปวีณ์ ภัคสุวรรณวัตน์, ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์, เรวดี มาลัยศรี

28-38

การประเมินผลการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมชาย วิมลสุข, ภูกิจ สุรัติรางคกุล, อนุวัติ กระสังข์, ทีป ราญสระน้อย

51-59

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พรณรงค์ สิงห์สำราญ, ยุวดี ชูจิตต์, ดารินี ภู่ทอง , อมรรัตน์ ประวัติรุ่งเรือง

196-210

แนวทางการเสริมพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา

ดำหริ จันทชูโต, ตระกูล จิตวัฒนาการ , วิโรชน์ หมื่นเทพ

225-238

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยา ธาตุบุรมย์, ตระกูล จิตวัฒนากร, เกียรติ บุญยโพ

255-270

ไม้กั๋งไหล : ระบบการเขียนอักขระล้านนาในภาษาศาสตร์

พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป , พระมหากีรติ วรกิตฺติ

271-281

ดูทุกฉบับ