วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์  ด้านบริหารการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านศิลปศาสตร์ ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ด้านการเงิน การบัญชี และธนาคาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านโลจิสติกส์  สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ทุกบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) จำนวน 3 ท่าน ในลักษณะปกปิด แบบไม่เห็นชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double-blinded review) 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN ใหม่

2024-05-02

             วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN ใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


             ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


             ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : SSRU Journal of Public Administration


              E-ISSN (เดิม): 2730-3055


              E-ISSN (ใหม่): 3027-7833


             เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ ปี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

บรรษัทภิบาล และการวางแผนภาษีที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปุญชรัสมิ์ ทองรักจันทร์, ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข, ปัทมา พยุงวงศ์, วรรณวิมล นาคทัด

12-23

รูปแบบการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำดื่ม

เธียรวิชญ์ วิเศษสังข์, เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล, โกมล ไพศาล

99-115

แบบจำลองความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริมในเขตกรุงเทพมหานคร

อุรุชา เฉลิมวุฒิกุล, สุดา สุวรรณาภิรมย์, ศิริชัย พงษ์วิชัย

181-197

แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหาร สังกัดศูนย์การทหารราบ กองทัพบกไทย

รชาเศรษฐ์ ศิระวรญาพัฒน์, ทวี แจ่มจำรัส, สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, บวรพรรณ รัฐประเสริฐ

198-213

ดูทุกฉบับ