วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ทุกบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) จำนวน 3 ท่าน ในลักษณะปกปิด แบบไม่เห็นชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double-blinded review) 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

แรงงานนอกระบบกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายการประกันสังคม

ธนินท์รัฐ ไชยพัฒน์เดชาการ , อธิธัช สิรวริศรา, รัชยา ภักดีจิตต์

251-265

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีน

อจิรภาส มีเพิ่มพูนศรี, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, สโรชินี ศิริวัฒนา

282-294

สภามหาวิทยาลัยกับประสิทธิผลในการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เลแกน สุธรรม, สุวรรณี แสงมหาชัย, จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ , อุทัย เลาหวิเชียร

346-359

รูปแบบการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

พระอดิศร แก่นมะนิตัน, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, สโรชินี ศิริวัฒนา

521-530

ดูทุกฉบับ