วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ทุกบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ในลักษณะปกปิด แบบไม่เห็นชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double-blinded review) 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

การเพิ่มขีดความสามารถ และการบำรุงรักษาทรัพยากรบุคคลภาคธุรกิจเรือประมง

ลภามาศ เกียรติทยากร, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, อัครมณี สมใจ, วรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร, ศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล

143-155

การพัฒนาตนเองของบุคลากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, วราพร ดำรงกูลสมบัติ, ศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล

174-180

การดำเนินนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี พ.ศ. 2555-2556

มาโนช เพชรชู, เกรียงชัย ปึงประวัติ, สุรพล ราชภัณฑรารักษ์, นิพนธ์ โซะเฮง

205-217

การสร้างฐานเสียงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สังกัดพรรคการเมืองช่วงปี พ.ศ.2540-2557

ตั้ว สิริณรินทร์ วินิจฉายะจินดา, นิพนธ์ โซะเฮง, ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, เกรียงชัย ปึงประวัติ

244-255

ดูทุกฉบับ