เผยแพร่แล้ว: 2019-08-30

การฝึกตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง

จรันดร์ ติ๊บอุ๊ด, ดิลก บุญอิ่ม, พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร

20-29

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, ชูวงศ์ อุบาลี, อัศวิน แก้วพิทักษ์

40-59

ธาตุ: ความหมายในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระครูไพโรจน์คีรีรักษ์ (ธรรมอัน)

205-213

ผีตาโขน: พุทธศรัทธาในรูปแบบของวัฒนธรรมพื้นบ้าน

พระครูปลัดสุรวุฒิ แสงมะโน และคณะ

214-225

องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการ: ผู้นำแนวพุทธ

ดาราวรรณ ศรีกาญจนา, สมศักดิ์ บุญปู่, ระวิง เรืองสังข์

226-236

การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา

สุวิมล มธุรส, กิตติ รัตนราษี, อนันต์ อุปสอด

266-278