เผยแพร่แล้ว: 2019-04-29

การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียนตามแนวพุทธ

อณิษฐา หาญภักดีนิยม, ศิริขวัญ ปัญญาเรียน

108-121