เผยแพร่แล้ว: 2018-06-30

พญานาคในเมืองเชียงตุง

ภัทรชัย อุทาพันธ์ และคณะ

205-212

วัด: บทบาทการเสริมสร้างสันติสุขในชุมชนท่ามกลางสังคมไทย

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฺฑฒโน, โสภณ จาเลิศ, อำนวย สันเทพ

290-298

การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา, วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

299-309

วัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการไทย

อณิษฐา หาญภักดีนิยม, จิตสุภา แกมทับทิม

343-351