เผยแพร่แล้ว: 2018-12-30

พฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กยุคศตวรรษที่ 21

ราณี วงศ์คงเดช, อดิศร วงศ์คงเดช, วสิษฐ์พล กูลพรม

26-36

การตีความภาพพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลำปาง

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, ภัทรเดช ปัณชยาธนาดุล

230-238

การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, จีระศักดิ์ ปันลำ, อาภากร ปัญโญ

260-272

ฆราวาสธรรม 4: สูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ

ดิลก บุญอิ่ม, พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์)

338-352

การบริหารอารมณ์ของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา

รังสิยา นารินทร์, พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี

353-361

พระพุทธศาสนากับการเมืองในสังคมไทย

พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ และคณะ

362-376

ป่าชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี

พระครู วิโชติสิกขกิจ, ปริญญา นิกรกุล

419-433